Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het doel van dit beleid is aan te geven op welke wijze Maison Léger SPRL uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van uw gebruik van deze website. Dit gebruik is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.

 

1. Wie verwerkt uw gegevens?

e verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals verzameld op deze website, is het bedrijf Maison Léger SPRL. Deze onderneming wordt hierna ‘onze onderneming’ of ‘wij’ genoemd.

U kunt ook contact opnemen met onze coördinator voor de bescherming van persoonsgegevens, mevrouw Anne Marcelis, zaakvoerder, op het volgende adres: Maison Léger SPRL, rue Montgomery 19, 7850 Edingen.

 

2. Wat voor soort informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen hoofdzakelijk de informatie en gegevens die u ons verstrekt bij het gebruik van onze website en diensten, in het bijzonder wanneer u:

 • Het contactformulier invult;
 • Aankopen doet in onze e-shop;
 • Deelneemt aan enquêtes of wedstrijden.

Wij verzamelen verschillende soorten informatie, afhankelijk van de diensten die u gebruikt en de manier waarop u deze website gebruikt.

 • Wanneer u ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen de informatie die u in het contactformulier verstrekt, d.w.z. uw naam, voornaam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Wanneer u deelneemt aan enquêtes of wedstrijden: wij verzamelen de informatie die u verstrekt via de enquête- of wedstrijdformulieren, d.w.z. uw naam, voornaam, e-mailadres.
 • Wanneer onze website gebruik maakt van Google Analytics: uw activiteit op de website, uw verbindingstijd, uw verbindingslocatie.

Onze onderneming gebruikt persoonsgegevens over u die zijn verkregen via derden, bv. Google Analytics en Golden Eyes. Deze gegevens betreffen uw voorkeuren en contactgegevens, evenals uw identificatiegegevens.

 

3. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

3.1. De persoonsgegevens die u ons verstrekt:

 • Categorie 1: zonder registratie op de website: uw IP-adres en de cookies op basis van Google Analytics;
 • Categorie 2: uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer (indien van toepassing), adres (indien van toepassing) en eventuele andere persoonsgegevens die u hebt verstrekt in ons contactformulier op de website of in uw e-mail rechtstreeks aan ons;
 • Categorie 3: uw naam (indien van toepassing), voornaam (indien van toepassing) en e-mailadres wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief op de website;
 • Categorie 4: uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, leveringsadres, ondernemings- en btw-nummer (indien van toepassing) wanneer u een bestelling plaatst op de Website.

3.2. Maison Léger SPRL kan uw gegevens (persoonsgegevens) op verschillende manieren verzamelen:

 1. door het gebruik van cookies (zie hieronder);
 2. wanneer u uw persoonsgegevens invoert om de website te gebruiken;
 3. wanneer u persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden getroffen.
 4. die u hebt opgegeven bij uw inschrijving in een van onze eigen winkels.

 

4. Hoe en waarom gebruiken wij uw gegevens?

Onze onderneming gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria die in de wet zijn vastgelegd voor rechtmatige verwerking. Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om producten/diensten aan u te leveren/verlenen en om die levering of verlening van producten/diensten te verbeteren; bijvoorbeeld om het product-/dienstenaanbod in de e-shop uit te breiden;
 • om uw ervaring op onze website te verbeteren en om eventuele klachten over onze website te behandelen;
 • om u getrouwheidsvoordelen aan te bieden;
 • om u nieuwsbrieven en gerichte reclame te sturen;
 • om met u te communiceren;
 • om onze activiteiten te beheren;
 • om onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;
 • om fraude te voorkomen;
 • om de veiligheid van de website te waarborgen;
 • om statistische analyses van onze klanten uit te voeren.

Onze onderneming zal uw persoonsgegevens altijd verwerken op basis van het volgende:

 • Hetzij op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (door het aanvinken van een vakje hiertoe bij het surfen op onze website);
 • Of op grond van een ander criterium waarin de wet voorziet: bijvoorbeeld indien het verzamelen van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan u onderworpen bent. In sommige gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om uw vitale belangen te vrijwaren of om te voldoen aan de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming.

 

5. Hoe en met wie wordt deze informatie gedeeld?

Maison Léger SPRL zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, delen of commercieel ter beschikking stellen van derden, behalve zoals hieronder beschreven of met uw toestemming.

In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van de activiteiten van Maison Léger SPRL, in het kader waarvan Maison Léger SPRL haar commerciële activiteiten reorganiseert, overdraagt of stopzet, of in geval van faillissement van Maison Léger SPRL, is het mogelijk dat uw gegevens worden overgedragen aan nieuwe entiteiten of aan derden via welke de operationele activiteiten van Maison Léger SPRL geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd.

Bovendien is onze onderneming verplicht uw persoonsgegevens mee te delen wanneer de wet, een decreet of ordonnantie of een rechterlijke beslissing een dergelijke mededeling verplicht. In alle gevallen verbinden wij ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, met name door passende contracten te sluiten met onze partners.

 

6. Hoe kunt u uw gegevens beheren/raadplegen/verwijderen?

In overeenstemming met de GDPR hebt u het recht om:

 • Uw gegevens te raadplegen
 • Uw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en gerechtvaardigde redenen
 • De door ons verwerkte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijke personen over te dragen
 • Deze toestemming in te trekken

 

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat profilering.

Dit betekent dat Maison Léger SPRL u gepersonaliseerde aanbiedingen en reclame kan sturen op basis van uw aankoophistoriek.
U hebt altijd het recht om u kosteloos tegen deze profilering te verzetten door een e-mail te sturen naar info@maisonleger.be.

U kunt deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen per e-mail naar info@maisonleger.be of per post naar het volgende adres: Maison Léger SPRL, Anne Marcelis, rue Montgomery 19, 7850 Edingen.

Klachten over inbreuken op de Belgische regels inzake de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, op commission@privacycommission.be.

 

7. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is.

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om onze diensten te verlenen en voor de in punt 3 hierboven beschreven doeleinden, zoals bepaald in de GDPR. Bovendien kunt u altijd verzoeken om verwijdering van uw gegevens. In dit verband verwijzen wij naar punt 5 hierboven.

 

8. Toegang door derden

Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij onze werknemers toegang tot uw gegevens.

Wij verzekeren een beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat van dit Vertrouwelijkheidsbeleid door de contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan de werknemers en aangestelde personen.

 

9.  Cookies

Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij onze werknemers toegang tot uw gegevens.

Wij verzekeren een beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat van dit Vertrouwelijkheidsbeleid door de contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan de werknemers en aangestelde personen.

Wat zijn cookies?

Een ‘cookie’ is een klein bestand dat door de server van Maison Léger SPRL op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie in deze cookies kan alleen door ons worden gelezen en alleen voor de duur van het bezoek aan de website.

Waarom gebruiken wij cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren.

Als gevolg van recente wijzigingen in de wetgeving moeten alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie uw toestemming vragen om cookies en vergelijkbare technologieën te gebruiken of op te slaan op uw computers of mobiele toestellen. Dit cookiebeleid geeft u duidelijke en uitgebreide informatie over de cookies die wij gebruiken en het doel ervan.

Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies zijn die verschillen qua functionaliteit, oorsprong of bewaartermijn, maakt de wetgeving voornamelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds, en alle andere cookies anderzijds.

De website maakt alleen gebruik van de volgende cookies:

NAAM

OORSPRONG

FUNCTIE

BEWAARTERMIJN

CookieFlyOut

Customer Webshop

Zichtbaarheid Cookie Flyout

1 an

CookieNewsletterPopup

Customer Webshop

Zichtbaarheid newsletter popup

1 an

EPiServer_Commerce_ ShippingCountry

Customer Webshop

Verbergt verzendland voor de gebruiker

1 an

EPiServer_Commerce_ DefaultContactInfo

Customer Webshop

De contactgegevens standaard weergeven bij checkout

1 an

EPiServer_Commerce_ DefaultDeliveryDetails

Customer Webshop

De leveringsgegevens standaard weergeven bij checkout

1 an

EPiServer_Commerce_ UpdateUserProfile

Customer Webshop

Gebruikersprofiel bijwerken

1 an

EPiServer_Commerce_ AccountCreated

Customer Webshop

Account aangemaakt bij de bestelling

1 an

EPiServer_Commerce_ AccountUserId

Customer Webshop

User-ID voor de gebruiker aangemaakt tijdens het bestelproces

1 an

EPiServer_Commerce_MarketId

Customer Webshop

Verbergt de huidige markt voor de gebruiker

1 an

EPiServer_Commerce_ RecentlyViewed

Customer Webshop

Een overzicht bewaren van de recent bekeken producten in de webshop

1 an

InfoFlyout

Customer Webshop

De info flyout verzendland standaard bewaren

1 jour

Voor cookies die door derden (waaronder Google Analytics) worden geplaatst, verwijzen wij naar de verklaringen die deze derden op hun respectieve websites geven. Opmerking: Wij hebben geen enkele invloed op de inhoud van deze verklaringen of op de inhoud van de cookies van deze derden: cookies Google Analytics


Uw toestemming:

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, zullen wij u vragen om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt cookies per categorie toestaan of weigeren. U kunt de cookie-instellingen op onze website te allen tijde wijzigen via de hyperlink onderaan op onze website en zo uw toestemming intrekken.

U kunt de plaatsing van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe bestemde pop-upscherm ‘Cookies weigeren’ te selecteren.

U kunt cookies ook weigeren of blokkeren door de instellingen van uw browser te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan ertoe leiden dat u bepaalde functies van de website niet kunt gebruiken.

Indien u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, hetzij per e-mail op  info@maisonleger.be, hetzij per post op het adres Maison Léger SPRL, Rue Montgomery 19, 7850 Edingen.

Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online reclame op basis van surfgedrag en online privacy vindt u op: http://www.youronlinechoices.eu/

 

10. Worden uw gegevens overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte?

Nee, onze onderneming draagt uw gegevens niet over of slaat ze niet op buiten de Europese Economische Ruimte.

Onze onderneming bewaart al uw gegevens op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden, zodat ze volledig beschermd zijn. In geen geval zullen uw gegevens worden overgedragen aan derden of op servers buiten de Europese Economische Ruimte.

 

11. Hoe wordt u op de hoogte gehouden van wijzigingen in dit vertrouwelijkheidsbeleid?

De laatste wijzigingsdatum van dit beleid vindt u op het einde van de pagina. Dit vertrouwelijkheidsbeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan vooraf op de hoogte brengen. Wij raden u dan ook aan dit beleid regelmatig te raadplegen.

 

12. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

U kunt contact met ons opnemen: via het formulier op onze website www.maisonleger.be ;

 • per e-mail op het adres : info@maisonleger.be
 • per post op het volgende adres : Maison Léger SPRL, Anne Marcelis, Rue Montgomery 19, 7850 Edingen
 • telefonisch op het nummer +32-2-395.38.74

Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen bij Maison Léger!

Abonneer u op onze newsletter en ontvang info
over onze nieuwigheden, promoties enz.